Представяне

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България. Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

БСА организира конгреси, конференции и семинари. Съвместно с Института по социология при БАН издава списание Социологически проблеми; организира Социологически четения за млади социолози (май 1985г., април 1987 г., април 1989 г., май 1991 г., март 1997 г., май 1999 г., май 2005 г.) и присъжда Награда за млади социолози на името на проф. Живко Ошаков.

Асоциацията съдейства на своите членове за развитие на международните връзки със социологическите общности в Европа и света.

В своята дейност БСА се ръководи от Устав и Етически кодекс (налични в електронен вариант в секция “Библиотека”).

 

Кратка историческа справка:

Първото Българско научно-социологическо дружество е създадено през 1931 г. То организира обсъждания, сказки, подпомага издаването на литература. Дейността му е прекратена през 1939 г.

През м. юни 1959 г., десет години след създаването на Международната социологическа асоциация (1949 г.), е учредено Социологическо дружество в България. През същата година на Четвъртия световен конгрес по социология в Милано-Стреза, Италия, Социологическото дружество е прието за колективен член на МСА.

През първите години от съществуването си Социологическото дружество провежда научна конференция по методология, методика и организация на социологическите изследвания (1961 г.), репрезентативно емпирично изследване на религиозността (1962 г.) и конференция върху данните и резултатите от изследването (1965 г.). На отчетно-изборното събрание на Социологическото дружество през 1965 г. за председател е избран проф. Живко Ошавков. От 1966 г. започва създаването на секции на дружеството в отделните градове – най-вече окръжните.

През м. април 1969 г. Социологическото дружество се преобразува в Българска социологическа асоциация. Първият (учредителен) конгрес на БСА (17-19 ноември 1969 г.) приема Устав на Асоциацията и избира за председател проф. Живко Ошавков.

Едно от най-значимите международни събития, организирани от БСА още в началото на нейното съществуване, е Седмият световен конгрес по социология, 14-19 септември 1970 г., във Варна, България. В неговата работа участват около 3200 социолози от 14 страни. Представени са над 1040 доклада (Transactions of the Seventh World Congress of Sociology [Actes du Septieme Congres Mondial de Sociologie]. 1970. Vol. 1, 2, 3, 4, 5. International Sociological Association, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House, Sofia).

Председатели на БСА:

Живко Ошавков (1969-1982), Нико Яхиел (1982-1988), Янчо Георгиев (1988-1990), Живко Георгиев (1990-1991), Петър-Емил Митев (1991-1995), Иван Стефанов (1995-1997), Петър-Емил Митев (1997-1999), Иван Чалъков (1999-2003), Пепка Бояджиева (2003-2006), Георги Фотев (2006-2009), Светла Колева (2009-2012). В момента председател на УС на БСА е Михаил Мирчев (2012-).

 

Конгреси, Общи събрания и важни заседания на ръководството на БСА

ПЪРВИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС на БСА е проведен на 17-19 ноември 1969 г. в Големия салон на Българска академия на науките, София. Приет е устав на Асоциацията. Съпътстван е от научна сесия. За председател е избран проф. Живко Ошавков.

ВТОРИЯТ КОНГРЕС е проведен на 16-18 април 1974 г. отново в Големия салон на БАН, София. Тема на конгреса: “Социологическата структура на съвременното българско общество”. За председател е преизбран проф. Живко Ошавков.

ТРЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 25-26 май 1978 г. в София. Тема на конгреса: “Социологическо познание и социалистическа практика”. За председател отново e преизбран проф. Живко Ошавков.

На 8 декември 1982 г. е проведено разширено заседание на Изпълнителния комитет на БСА за избор на нов председател на мястото на починалия на 18 февруари 1982 г. проф. Живко Ошавков. За председател е избран проф. Нико Яхиел.

ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 11-13 май 1983 г. в Зала 3 на НДК. Тема на конгреса: “Трудовият колектив и задачите на социологията”. За председател е преизбран проф. Нико Яхиел.

На 28 декември 1988 г. на заседание на УС на БСА е приета оставката на проф. Нико Яхиел като председател и на негово място е избран Янчо Георгиев.

ПЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 15-16 март 1990 г. в София. За председател е избран Живко Георгиев.

ШЕСТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС е проведен на 21-22 юни 1991 г. в София. Посветен е на анализ на състоянието и проблемите на БСА в условията на обществена криза. За председател е избран проф. Петър-Емил Митев.

СЕДМИЯТ КОНГРЕС е проведен на 1-2 юли 1995 г. в Голямата зала на читалище “Славянска беседа”, София. Темата е “Човекът в социална трансформация”. За председател е избран проф. Иван Стефанов.

ОСМИЯТ КОНГРЕС е проведен на 5-6 юни 1997 г. в Зала 4 на НДК, София. Съпътстван е от симпозиум “Социология и електорални проучвания след изборите ’97”. За председател за втори път е избран проф. Петър-Емил Митев.

ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 19-20 ноември 1999 г. в Централен военен клуб, София. Съпътстван е от международна научна конференция “Гражданското общество: социална критика и позитивно мислене”. За председател на асоциацията е избран доц. Иван Чалъков.

На 6 юли 2001 г. в Заседателната зала на Икономическия институт към БАН, София, е проведено Общо събрание за приемане на нов Устав на БСА.

ДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 19 април 2003 г. в аудитория № 65 на СУ “Св. Климент Охридски”, София. Съпътстван е от академична сесия “Българското общество – в края на прехода”. За председател на асоциацията е избрана проф. Пепка Бояджиева.

На 11 май 2004 г. в Зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски” е проведено Общо събрание за приемане на “Етичен кодекс на БСА”. Същата вечер се провежда първият Бал на социолога.

 

Публикации, свързани с по-важни прояви на БСА: (в хронологичен ред)

 

Transactions of the Seventh World Congress of Sociology (Actes du Septieme Congres Mondial de Sociologie). 1970. Vol. 1, 2, 3, 4, 5. International Sociological Association, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House, Sofia.

 

Социологически проблеми. 1970. Първи конгрес на БСА (хроника и материали на конгреса), бр. 1, с. 59-74.

 

Социологически проблеми. 1978. Трети конгрес на БСА, бр. 5, с. 3-79.

 

Чакалов, Борис. 1982. Информация за дейността на БСА след нейния III конгрес. Социологически проблеми, бр. 1, с. 25-27.

 

Социологически проблеми. 1983. Четвърти конгрес на БСА: “Трудовият колектив и задачите на социологията”, бр.5, с. 3-91.

 

Маринов, Емил. 1983. Юбилейна научна сесия и седмица на социологическите знания, посветени на 75-годишнина от рождението на Иван Хаджийски. Социологически проблеми, бр. 1, с. 58-65.

 

Социологически преглед. 1983. IV конгрес на българските социолози, София, 11-13 май 1983 година, кн. 5, 176 с.

 

Митев, Петър-Емил. 1991. Българската социология пред изпитанията и шансовете на посттоталитарната ситуация (слово на VI извънреден конгрес на БСА, 21-22 юни 1991 г.). Социологически проблеми, бр. 6, с. 3-6. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Социологически проблеми. 1991. Шести извънреден конгрес на БСА, бр. 6, с. 124-131.

 

Бюлетин на БСА. 1995. Седми конгрес на БСА, бр. 1, с. 4-6.

 

Драганов, Минчо и Иван Велев. 1995. Седми конгрес на БСА. Социологически проблеми, бр. 4, с. 162-164. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Митев, Петър-Емил. 1995. Българското общество, българската социология, Българската социологическа асоциация, доклад изнесен от председателя на БСА пред Седмия конгрес на Асоциацията. Бюлетин на БСА, бр. 1, с. 7-17; Социологически проблеми, бр. 4, с. 120-132. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Серафимова, Мария. 1997. Има ли социологическа общност? (Осми конгрес на БСА, 5-6 юни 1997 г., София). Социологически проблеми, бр. 2, с. 111-112. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Буджева, Румяна. 1999. Девети конгрес на БСА (19-20 ноември 1999 г., София). Социологически проблеми, бр. 3-4, с. 264-270. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Колева, Светла. 2004. Дискусия “Гражданска ангажираност и академични ценности на социологията в глобализиращия се свят” (1 декември 2004 г., София). Социологически проблеми, бр. 3-4, с. 397-400. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)

 

Социологически проблеми. 2005. Журналистика и социологическа публичност. Дискусия, проведена на 28 февруари 2005 г. в Червената къща, бр. 1-2, с. 75-104. (налично в електронен вариант в секция “Библиотека”)